Skolan som dataspel

FRAMTIDSVISION SWEDULISCIOUS – Grundskolan i ett datorspel
Den svenska skolans ofrånkomliga reformation kan bli vår nästa stora innovativa exportprodukt. Genom att tillvarata den extrema potential som finns i spelvärlden och para den med tvärvetenskapligt lärande, kan vi få både ungdomar och vuxna att komma ikapp och excellera kunskapsmässigt – och bygga en helt ny välfärdsgrund för Sverige.

Transfer the entire national curriculum into a coumputer-game. Learning by playing is the future as it saves money, enhances the motivation for studying, is democratic and timesaving.

Den svenska skolan faller i världsrankingen. Betydande aktörer inom forskning, innovation och teknik försvinner ur landet. Rapporter från bland annat Bris visar att trots landets materiella välstånd mår alarmerande många unga dåligt. Det talas om utanförskap , ökande klassklyftor och kriminalitet som breder ut sig. I en nära förestående framtid har vi ett brutalt underskott på vårdpersonal och en stor andel pensionstagare på en liten andel pensionsinbetalare. Fler och fler svenskar emigrerar nu – kompetens, intelligens och betydande ekonomiska resurser strömhoppar ur Moder Sveas knä. Vi som är kvar måste börja leda utifrån den framtid vi vill ha och inte apatiskt invänta den.

Den nation som först satsar helt och fullt på den kraft som ligger i digital kommunikation och länkar samman den med nya inlärningstekniker, kan bli världsledande inom utbildning
Inlärningsrevolutionen,  Gordon Dryden & Jeannette Vos

DEN LEKANDE MÄNNISKAN
Homo ludens – den lekande människan är grunden till människans kulturella och innovativa framsteg.

Varje dag spelar min 10-åriga dotter Minecraft (skapat av svenska Markus Persson) tillsammans med flera kompisar. De bygger, lånar ut material och skyddar varandra mot yttre hot – i ständigt samtal via Skype. Ofta hamnar de i stora diskussioner men som de snabbt löser – en organisk och effektiv socialisering som utgår från att spelet ska fungera för alla parter. Det är lika många tjejer och killar som deltar och alla är välkomna.

  • Spelutvecklaren Jane McGonigal berättar i dettaTed-talk om hur spelandet skapar positiva, lösningsinriktade, socialt kompetenta, hårt arbetande människor som alla utifrån egen erfarenhetsnivå vill rädda världen genom spel såsom World of Warcraft.Hon drar en parallell med den tidiga kulturen i Lydien som lyckades överleva svält i 18 år genom att äta varannan dag och mättas av nöjet att spela tärning varannan dag. Svälten gav inte med sig så slutligen spelade man om vilka som skulle ge sig iväg och hitta nya boplatser för att rädda civilsationen. Dna-prover visar att de generationer senare grundade det romerska riket…
  • Sveriges Radio Tendens tar också upp fenomenet: Michelle Byrd är ordförande för Games for change, en organisation som startade i New York 2004 med några få aktivister. De tror på datorspelens möjligheter till sociala förändringar, och fungerar som ett slags nav som länkar spelutvecklare mot organsiationer som vill använda datorspel för samhällsförändingar. I dag har rörelsen blivit världsomfattande och har medlemmar i Sydamerika, Europa och Korea. 
  • It-entreprenören Jonas Birgersson talar i TV4:s Efter Tio om universitetens utmaning att konkurrera med sina mossiga kurser mot att kunna uppleva de bästa föreläsarna online över hela världen i realtid eller när det passar en själv.
  • Den omhuldade katederundervisningen har av nobelpristagare Carl Wieman bevisats vara ett dåligt sätt att lära sig på även när den utförs av engagerade lärare. Med hans formel lär sig elever dubbelt så mycket:

Det börjar med att eleverna måste läsa ett kort stycke i en lärobok och besvara några frågor innan de kommer till lektionen. (Att ägna närmare halva tiden åt att besvara frågor på det man har läst, på engelska kallat ”retrieval”, har visat sig vara en mycket effektiv inlärningsmetod.)

När eleverna väl kommer till lektionen presenterar läraren ett problem med fyra olika svarsalternativ. De får trycka på knappar och rösta om vad som kan vara rätt. På så sätt blir de involverade och måste ta ansvar för ett svar.

Därefter delas eleverna in två och två och får en uppgift att lösa skriftligt. Läraren cirkulerar runt de små grupperna och fångar upp frågeställningar.

Till sist knyter läraren ihop allting med några avslutande ord, baserat på vad som hörts under gruppdiskussionerna. (DN)

Spel och lek är en vital kraft som kan förflytta berg!

GENOMFÖRANDE
På nationell nivå sammanför man tex. de bästa forskarna, föreläsarna och pedagogerna inom varje ämnesområde: historia, matematik, språk, fysik, etc. med de skickligaste spelutvecklarna och låter dem skapa en lekfull spelportal för kunskap, (edutainment) som alla kan ta del av.

Dels kan man genom olika sorters datorspel och nivåer förvärva ”fast kunskap” enligt en fastställd läroplan. För att utveckla plattformen krävs betydligt fler och smartare hjärnor än min men för att få en idé om hur den skulle kunna se ut:

  • Eleven har en avatar som upptäcker Tellus både lokalt och globalt.
  • På tex Tellus 1500-talet deltar man i Dackefejden, lär sig hur skepp kan flyta tillsammans med Magellan när han upptäcker världen, lär sig räkna med Kopernikus och hälsar på Da Vinci när han målar Mona Lisa.
  • Upptäcktsfärderna varvas med spännande föreläsningar, irl-uppdrag (gå till Nationalmuseum och hitta tre samtida, svenska målare), delprov i form av quizzer, ”riktiga” grupparbeten som ger en nödvändig kod för att komma vidare i spelet.
  • Samtliga ämnen vävs in i resan, precis som i verkliga livet – språk, matematik, fysik, kemi etc.

Dels skapar man ny kunskap såsom ovan McGonigal gör via sin organisation:
Hur överleva peak-oil? Hur lösa svält/klimathot?

Eller varför inte strategispelet: ”Halvera el-produktionen i Sverige” baserat på ingångsvärden som: kärnkraftsverkets abc (tekniken, säkerhet, slutförvar), reella siffror (megawatt-timmar/svensk), finns annan energi att utvinna någonstans/alternativa källor – lös problemet!

INDIVIDUELLT LÄRANDE I GRUPP
Klassindelning behöver inte längre vara strikt utifrån åldersgrupp utan man studerar snarare utifrån lokala men även nationella och kanske slutligen internationella kluster, där man följer andra elever som är på samma nivå.

Tenterar gör man online och med önskat slutbetyg – alltså nöjer man sig med godkänt i ett ämne, väljer man de banorna/ frågorna. Samtliga ämnen ska ha tenterats till en godkänd nivå innan grundskola och sedan gymnasium slutförts men kan höjas om man vill exempelvis genom att ett ”storprov” klaras av i nian som ger väl godkänt för hela högstadiet. Man fastnar aldrig i ett tidigare ”misslyckande” utan har alltid chans att höja sin egen nivå när kanske stressande omständigheter avtagit eller kognitiv förmåga utvecklats.

Risken för mobbning och utsatthet minimeras då man alltid har möjlighet att finna en likasinnad antingen i annan årskurs på sin egen skola eller i andra skolor över hela landet.

DEMOKRATISKT OCH ORTSOBEROENDE LÄRANDE
Kunskap ska inte avgöras av att man bor i glesbygd eller storstad; om man går i friskola eller kommunal skola. Med den nationella spelplattformen får kommunal ekonomi liten betydelse för kvalitet på undervisningen.

Plattformen ska ständigt och dynamiskt uppdateras av sina användare såsom exempelvis görs med Wikipedia.

Socioekonomiska skillnader och språkbarriärer sänks betydligt för inte enbart unga människor gynnas av lekfullt lärande utan andra grupper som aldrig skulle tänka sig studera igen kan delta utifrån nivå och intresse. (Lågutbildade, invandrare, dyslektiker, funktionshindrade etc)

Studierna styr samhällsutvecklingen genom att en spelgrupp i till exempel samhällskunskap ser behov av en ny lag och skickar via direktlänk en motion till Riksdagen.

FRIGÖR RESURSER OCH TID
Genom att eleverna spelar sina läxor både hemma och i skolan får de betydande förkunskaper i ämnet vilket är i linje med Wiemans råd ovan. Det innebär att lärare får mer tid att förkovra sig inom sina ämnesområden och fungerar mer som facilitator och mentor i ordets rätta bemärkelse.

Det mänskliga mötet kan aldrig ersättas men plattformen utgör svensk skolas ryggrad, där skollokalerna fungerar som en bikupa där bina flyger in och ut efter behov av obligatoriska föreläsningar och grupparbeten, mentorhjälp, praktiska ämnen, hälsovård, måltider etc.

Mindre barn behöver skolan för socialisering och ren tillsyn, men från ca 12 år kan man tänka sig att ungdomar kan disponera sin livstid mer flexibelt.

Äldre ungdomar kan tidigare stega in i arbetslivet hel- eller deltid, exempelvis i vården där behovet kommer att vara skriande inom en 15 års period. Och vice versa, vuxna som vill läsa upp sina betyg kan göra det.

Indelningen i både lektionstid och terminer blir mindre viktigt. Under vintern, tonåren, menstruationsdagar etc när det är biokemiskt lämpligt att sova mer kan de behoven få styra eftersom eleven själv väljer i vilken takt hon slutför en kurs inom ett läsårs tidsram.

EMPOWERMENT OCH FÖRBÄTTRADE MENTAL HÄLSA
Varje elev får växa inom sin egen potential där hon kan lägga mest tid på personlig talang och intresse och möta likasinnade vilket minskar risken för utstötthet och mobbning.

Introverta personligheter, sociala fobiker mfl. får möjlighet att slippa alltför mycken utåtriktad aktivitet som hämmar deras inlärning, medan extroverta personer också får sina behov tillgodosedda genom aktivitet på chatforum, LAN-partyn etc.

TILLVÄXT OCH EXPORT
Konsumismen är det stora globala hotet och ständig tillväxt är ohållbar. Samtidigt måste det finnas en ansvarsfull kapitalism som kanaliserar resurser mellan människor och möjliggör innovation och spridning av produkter och tjänster inom alla områden. Det kräver ett helt annat medvetande både hos konsumenter och producenter.

I takt med att solcellsdrivna datorer minskar i pris och utbyggnaden av infrastruktur fortsätter att expandera, får fler och fler människor möjlighet att skaffa kunskap oavsett vart i världen man sitter. En spelportal med de globala och nationella baskunskaperna tillgängliga, minskar på sikt en rad kostnader – dels fasta kostnader (hyror, drift, transporter etc) dels dolda samhällskostnader som uppstår på grund av mer eller mindre synlig mobbning, lågutbildad befolkning etc. Det innebär att lärarlönerna skulle kunna höjas betydligt.

I länder där utbildning idag kostar, skulle enbart online- spelandet via plattformen utjämna klasskillnader inom utbildning radikalt.

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA
En sådan här övergripande satsning kräver ett nationellt samarbete mellan stat, kommun, näringsliv, forskarvärld och ideella organisationer. Avgörande är att se den enorma potential som ligger i att varje unge ges en rättvis möjlighet att tillgodogöra sig en god lägsta nivå av allmänbildning och bli riktigt bra på det hon har talang för. Plattformen utgör en plantskola för framtida arbetskraft, forskning och utveckling i varje enskild bransch vilket därmed ger ett incitament för privat investering som tillägg till skattemedel.

NATIONELL SAMLING
Man talar om att Sverige är ”fredsskadat”. Det yttre hot som andra världskriget innebar, kom våra grannländer att svetsas samman i lojalitet. Vi blev världens mest individualiserade (jaget före laget) och sekulariserade (Gud, vem fan är det?) land.

Så måste det till mord, våldtäkt och att stå på knä och be för sitt liv för att ett folk ska sluta sig samman och uppleva andliga dimensioner utanför egot? Jag vägrar tro det. Det skulle innebära att krig är förutsättningen för en civilisations utveckling.

I människans tidigare historia, innan vår unika hjärna formades till vad den är idag, kan den primitiva driften mot överordning ha varit en evolutionär fördel. Men inte in i framtiden. Framtiden tillhör samspelarna. De som inte fastnar i kategoriseringen av människor (hudfärg, kön, ålder etc) och sätter sin egen blingade överlevnad i första rummet, utan förstår att allt levande hör ihop och att alla tjänar på att sträva efter samspel och partnerskap.

Etablissemanget idag är föråldrat, fast i strukturer och har svårt att se nya lösningar på gamla problem. Å andra sidan finns den erfarenhet och visdom som behövs för den yngre generationen att vila mot. Vågar vi släppa prestige och egna agendor och lägga ett kraftfullt verktyg i händerna på våra unga så kan vi lita på att de kommer att lyfta sig långt över oss. Det är inget magiskt, det är världens gång – varje ny generation är alltid mer intelligent än den förra.

Harry Potters skolgång på Hogwart sätter honom ibland på livsfarliga prov men med sin trollstav och de äldre trollkarlarnas råd och dåd, växer han sig stark. Vi behöver utmana våra barn, lita på deras inre styrka och moral. Det finns de som säger att världen skulle må bäst av att ledas av 11-åringar och 80-åringar.

En nationell samling för våra unga skulle motsvara en mental krigsmobilisering mot det inre hot som faktiskt finns i landet i dag och som har eroderat det unika folkhem som en gång fanns.

I takt med jordens temperaturhöjning kommer det att bli olidligt att bo på många platser. Norden däremot får ett klimat motsvarande Medelhavets. Här finns alltså rent geografiska fördelar. Lägg där till rent vatten, skog och hav och väl utbyggd infrastruktur så har Sverige ett guldläge. Men vi behöver samla oss i en tydlig opolitisk vision både för oss själva och resten av Jorden – allt hör ju samman.

Min övertygelse är att vi måste börja med att kultivera fröna, barnen. De ska skapa en ny jord och det är vår uppgift att ge dem de allra bästa förutsättningar att klara det. Lekfullt lärande är den feta myllan, vuxnas samlade kompetens och kärlek är solen.

Låt spelet börja.

Välrenommerade TED Talks lanserar snart sin nya utbildningssatsning TED ED som bygger på samma tanke om lekfullt, lättillgängligt lärande – se och inspireras!

2 kommentarer

2 thoughts on “Skolan som dataspel

  1. Pingback: Det är inte ungarna det är fel på « Emma flyttar hemifrån

  2. Pingback: Lust, lärande och individuellt ansvar « Emma flyttar hemifrån

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: